Khác nhau giữa During và While

khác nhau giữa during và while

DURING và WHILE tuy giống nhau về mặt nghĩa “trong khi” nhưng lại khác nhau về mặt ngữ pháp.

Cách sử dụng DURING

  • During là giới từ đứng trước một hành động mà có một hành động khác diễn ra song song và cùng thời điểm với hành động đứng sau during.

VD: What did you discuss during dinner? (Bạn đã thảo luận những gì trong bữa tối?)

  • Theo sau during thường là một danh từ thể hiện hành động (during + noun)

VD: We had to call the doctor during the night. (Chúng tôi phải gọi bác sĩ suốt đêm).

Đúng: She slept during the movie.

Sai: She slept during watching the movie.

Cách sử dụng WHILE

  • While là liên từ được dùng để đề cập đến hành động nền, đã diễn ra trong một khoảng thời gian nhưng có một hành động khác xen vào.

VD: They all took notes while the professor gave the lecture. (Bọn họ đều ghi chú lại trong lúc giảng viên đang giảng bài).

  • Theo sau while là một clause (While + subject + verb…)

VD: I met my wife while I was at university. (Tôi đã gặp vợ của mình ở trường đại học)

Đúng: She ate while she was watching the movie.

Sai: She ate while the movie.

Tóm lại

2 từ này khác nhau lớn nhất là cấu trúc ngữ pháp. – Sau During phải là 1 danh từ – Sau While phải là 1 mệnh đề
Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *