Khác nhau giữa Goal và Aim

Khác nhau giữa Goal và Aim

GOAL : 

  1. Hi vọng có được, đạt được, địa vị muốn trở thành trong tương lai dài hạn.
  2. Được dùng cho mục tiêu không rõ rệt về thời gian hoặc con số, mang tính trừu tượng, không cụ thể, không đo lường được. 
  3. Mục tiêu muốn đạt được.

Ví dụ : I wish to become an engineer. ( tôi muốn trở thành kỹ sư)

AIM : 

  1. Mục đích khi làm việc gì đó; cái mà bạn đang cố gắng để đạt được. Aim nhấn mạnh hơn về quá trình để đạt được mục tiêu.

Ví dụ : 

  • She moved to this city with the aim of finding a better job. (Cô ấy chuyển lên thành phố với mục đích là tìm việc làm tốt hơn).
  • My aim in life is to earn a lot of money. (Mục đích chính trong cuộc đời tôi là kiếm thật nhiều tiền)

2. Cố gắng hoặc lên kế hoạch để đạt được mục đích gì đó.

Ví dụ : The person aims to acquire the required doctorate to become a doctor.(Người đó đặt mục tiêu lấy bằng tiến sĩ để trở thành bác sĩ)

  • Aim vừa là danh từ vừa là động từ.
  • Aim chỉ là ý định, định hướng nên mang ý nghĩa mục đích thay vì là mục tiêu.
Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Hân Huỳnh - Content Writer

Hân Huỳnh - Content Writer

Một cây bút không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *