Khác nhau giữa Hope và Wish

Khác nhau giữa Hope và Wish
HOPE UK  /həʊp/ US  /hoʊp/WISH UK  /wɪʃ/ US  /wɪʃ/
Dùng để diễn tả một tình huống có thể xảy ra hoặc có thể đã xảy ra.
Dùng để diễn tả một tình huống chắc chắn không xảy ra hoặc chắc chắn sẽ không xảy ra.
 Dùng để thể hiện mong muốn điều gì trong quá khứ, dùng với thì quá khứ đơn.

I hope he found a restaurant
Dùng để thể hiện ao ước điều gì trong quá khứ, dùng thì quá khứ hoàn thành.

I wish I had passed my final exam.
Dùng để thể hiện mong muốn điều gì ở hiện tại, dùng hiện tại đơn

I hope he’s all right
 Dùng để thể hiện ao ước điều gì ở hiện tại, dùng thì quá khứ đơn.

I wish I had a thousand dollars.
Dùng để thể hiện mong muốn điều gì trong tương lai, dùng hiện tại đơn.

I hope he has a good time in America next week.
Dùng kèm WOULD để thể hiện mong muốn trong tương lai.

I wish he would do more to help you.
Bình chọn

Chọn câu đúng nhất

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *