Khác nhau giữa Proceed và Proceeds

Đây có thể được coi là một minh chứng cho việc sai chính tả – sai cả câu

I. Proceed /proʊ.ˈsid/ :Tiến lên, tiếp tục, đi tiếp, bước kế tiếp…. 

Ex: Please proceed to the next ticket window.

Vui lòng di chuyển đến phòng bán vé kế tiếp.

II. Proceeds /´prousi:ds/ Tiền lãi, tiền thu được

Ex: The proceeds from the sell of my house is over 2 billion

Tiền lãi từ việc bán nhà đã thu về cho tôi hơn 2 tỷ.

Bình chọn

Which one is correct ?

ANSWER
Khôi Trần

Khôi Trần

Dịch giả Khôi Trần - nick name Tony, chuyên viên tuyển dụng, thích viết lách và tìm hiểu kiến thức mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *