Khác nhau giữa Zero và nothing

khác nhau giữa zero và nothing

Hiểu được khác biệt giữa zeronothing là một điều rất quan trọng. “Zero” được xem là một số trong khi “nothing” là một tập hợp rỗng hoặc rỗng.

Zero (số 0) có giá trị số là “0.” Nó là một chữ số, cũng đồng thời là một số và được sử dụng để biểu thị giá trị. Số 0 đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các ngành của khoa học. Trong toán học, nó được dùng để xác định các số thực, số nguyên và các dạng đại số khác. Ngoài ra, nếu viết số 0 sau một số bất kỳ, giá trị đếm của số đó sẽ tăng lên.

Trái với số 0 vốn mang giá trị, nothing chỉ là một khái niệm mô tả sự rỗng hoặc không có bất cứ thứ gì liên quan. Nó không có bất kỳ giá trị nào. Để làm rõ sự khác biệt giữa zeronothing, hãy tưởng tượng một lớp học có hai học sinh “A” và “B”. Trong một bài kiểm tra toán 100 điểm, “A” là học sinh tham gia lớp học và có làm bài kiểm tra, còn “B” là học sinh không tham gia lớp học cũng như không làm bài. Việc “B” nhận điểm 0 không liên quan và không có ý nghĩa (nothing) trong khi điểm 0 của “A” thì có nghĩa và là một số 0 thực (zero).

Một điểm khác biệt quan trọng khác là số 0 có thể đo lường được trong khi nothing hoàn toàn không thể đo lường.

Khác biệt giữa zeronothing cũng có thể được giải thích bằng cách sử dụng lý thuyết tập hợp. Một tập hợp có thể được mô tả như một tập hợp các giá trị, ví dụ như S = {0, 1, 2, 3, 4}. Trong tập hợp này, các số 0, 1, 2, 3, 4 được coi là các phần tử của tập hợp. Một tập hợp có thể có các tập hợp con vì các phần tử là số. Cụ thể hơn, ta có thể nói “1” nằm bên trong tập hợp “S.” Tổng số phần tử của tập hợp “S” là “5”.

Một tập hợp không có gì bên trong nó (nothing) được gọi là tập hợp rỗng. Nó được biểu diễn bằng {} hoặc 0. Tuy nhiên, một tập con của tập S {0} không phải là một tập rỗng. Nó có số phần tử là “1.” Do đó, nó khác với tập rỗng hoặc rỗng.

Bạn cũng có thể xem số 0 như là chân không. Chân không là một khoảng trống, tuy không có gì bên trong nhưng nó vẫn là một cái gì đó. Nó có chiều dài và chiều rộng bằng 0 nên nó có giá trị bằng 0, nhưng nó không phải là không có gì (nothing). Nó có các đặc điểm và tính chất riêng giống như số nguyên 0.

Tổng kết

1. “Zero” là một số trong khi “nothing” thì không.

2. Zero có các thuộc tính đặc trưng riêng trong khi nothing không có đặc điểm hoặc tính chất.

3. Số 0 có khả năng bắt đầu và kết thúc một cái gì đó trong khi nothing thì không.

Bình chọn

Câu nào đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *