Khác nhau giữa Tend và Intent

khác nhau giữa tend và intend

Tend và intend là 2 động từ khác nhau về ý nghĩa nhưng rất giống nhau về phát âm, nên khi sử dụng 2 từ này bạn dễ có thể nhầm lẫn.

“Tend To”

Tend to là ngoại động từ. Tend to sử dụng được ở 2 dạng: đi với 1 tân ngữ hoặc không có tân ngữ.
Khi sử dụng không có tân ngữ thì sẽ mang ý nghĩa: có xu hướng, khuynh hướng

VD: People tend to eat more when they are stressful

Con người có xu hướng ăn nhiều khi họ bị stress

Things tend to get lost when you move house.

Đồ đạc thường có xu hướng bị mất khi bạn chuyển nhà

Khi tend sử dụng với 1 tân ngữ, “tend” sẽ không có “to” ở đằng sau lúc này “tend” mang ý nghĩa là chăm sóc
Vd: He tend his mother very carefully
Anh ấy chăm sóc mẹ anh ấy rất chu đáo 

“Intend To”

“Intend” cũng là một ngoại động từ. Và cũng được sử dụng với 1 tân ngữ hoặc không. Khi sử dụng mà không có tân ngữ, “to” sẽ được bỏ đi. Intend mang ý nghĩa thể hiện việc có 1 kế hoạch hoặc mục tiêu nào đó

Vd: He intends to go out after lunch
Anh ấy định ra ngoài sau giờ trưa

I’ve heard that she intends to leave the company.

Nghe nói cô ấy có ý định nghỉ việc tại công ty

Bình chọn

Which one is correct?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *