Khác nhau giữa Day và Date

khác nhau giữa day và today

Mặc dù daydate thường bị nhầm lẫn, trên thực tế, hai từ này có cách sử dụng khác nhau. “Day” được dùng để chỉ một ngày cụ thể trong tuần, trong khi “date” dùng để chỉ số ngày (number of the day) trong một tháng cụ thể. 

Xem xét ví dụ sử dụng day dưới đây:

1. She is returning back from London on Wednesday. (Cô ấy sẽ về từ London vào thứ tư.)

2. You have to go there on Friday. (Bạn phải tới đó vào thứ sáu.)

Trong cả hai câu, các từ “Wednesday” và “Friday” đại diện cho các ngày trong tuần.

Đôi khi day là một phần của từ khác như “today” hay “yesterday”.

1. I went to the Church yesterday. (Tôi đã đi nhà thờ hôm qua.)

2. I want to go there today. (Tôi muốn đi đến đó hôm nay.)

Trong cả hai câu trên, “yesterday” và “today” được dùng với nghĩa day. Đây là một cách dùng quan trọng khác của day.

Giờ thì, chúng ta hãy xem xét date qua ví dụ bên dưới: 

1. Tomorrow is the 15th of March. (Ngày mai là ngày 15 tháng 3.)

2. I will come to your house on 25th February. (Tôi sẽ đến nhà bạn vào ngày 25 tháng 2.)

Ta có thể thấy các từ “15th of March” và “25th February” thể hiện ngày tháng cụ thể trong năm.

Trong chiêm tinh học, cả daydate đều đóng vai trò quan trọng nên các nhà chiêm tinh xem xét đồng thời daydate khi nghiên cứu tác động của các hành tinh đối với cuộc sống con người. Trong trường hợp này, date đươc dùng để xác định độ dài của tháng cũng độ dài còn lại của tháng đó, ví dụ, khi nói “Today is 20th of March” (Hôm nay là 20 tháng 3), ta có thể hiểu rằng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là hết tháng.

Bình chọn

Date được dùng để chỉ

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *