Khác nhau giữa Can và Be Able To

khac nhau giua Can va Be able to

Can và be able to đều được dùng để nói về khả năng. Trong một số trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau.

Can

Can được sử dụng ở thì hiện tại, dùng để nói về khả năng làm điều gì đó.

  • I can swim. (Tôi có thể bơi.)
  • She can speak English well. (Cô ấy có khả năng nói tiếng Anh tốt.)
  • I can swim across that stream. (Tôi có thể bơi qua con suối đó.)

Be Able To

Chúng ta cũng có thể dùng be able to trong những ví dụ trên, nhưng trong trường hợp đó, câu nghe sẽ trang trọng hơn.

  • I am able to knit. (Tôi có thể đan.) (lựa chọn tốt hơn: ‘I can knit.’)
  • She is able to speak English well. (Cô ấy có khả năng nói tiếng Anh tốt.)

Để nói về khả năng ở thì quá khứ, chúng ta dùng could hoặc was/were able to.

  • She could read when she was three. hay She was able to read when she was three. (Cô ấy có thể đọc vào lúc 3 tuổi.)

Trong văn nói tiếng Anh, chúng ta hiếm khi sử dụng be able to.

Chúng ta có thể thấy ở những ví dụ trên, can be able to dùng để nói về những khả năng thông thường, những thứ mà chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào ở quá khứ hoặc hiện tại.

Nếu muốn nói về điều mà chúng ta cố gắng làm trong một dịp cụ thể ở quá khứ, chúng ta không thể sử dụng could mà phải sử dụng was/were able to. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một só động từ khác như managed, succeeded (in…ing).

  • I was able to get some really good bargains in the sale. (Sai: I could get some really good bargains in the sale.) (Tôi đã mua được vài món rất hời trong đợt sale.)
  • After climbing for several hours, we managed to get to the top of the mountain. hoặc After climbing for several hours, we were able to get to the top of the mountain. (Sai: … we could get to the top of the mountain.) (Sau khi leo vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới được đỉnh núi.)

Cả canbe able to đều có thể được dùng để nói đến việc không có khả năng làm điều gì đó vào một dịp cụ thể nào đó.

  • In spite of climbing for hours, we couldn’t get to the top of the mountain. hoặc In spite of climbing for hours, we weren’t able to get to the top of the mountain. (Mặc dù đã leo vài tiếng, chúng tôi vẫn không thể lên được tới đỉnh núi.)
Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *