Khác nhau giữa Between và Among

khác nhau giữa between và among

Cách sử dụng “Between”

  • Thường được sử dụng cho 2 đối tượng

Anne’s shop is between the library and a dinner.

(Cửa hàng của Anne nằm giữa thư viện và một quán ăn)

Mặc dù between thường được dùng cho 2 đối tượng nhưng thỉnh thoảng cũng được dùng cho nhiều hơn 2.

  • Khi gọi tên các đối tượng riêng biệt(có thể là 2, 3, hoặc nhiều hơn)

I can’t decide between the green shirt, the blue shirt, and the black shirt.

(Tôi không thể quyết định giữa cái áo thun xanh lá, cái xanh biển hay cái màu đen)

There is a trade agreement between Mexico, Canada and the US.

(Có một hiệp định thương mại giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ)

  • Sử dụng between…and để kết nối thời gian hoặc con số.

They lived in Paris between 1996 and 2000.

(Họ đã sống ở Paris giữa năm 1996 và 2000)

What were you doing between 5.30 pm and 7.00 pm?

(Bạn đã làm gì trong khoảng thời gian giữa 5 rưỡi chiều 7 giờ chiều?)

  • Chúng ta sử dụng between khi nói về những vị trí thực tế để miêu tả một điều gì đó tại con đường hay địa điểm cụ thể

Bolivia lies between Chile, Peru, Brazil, Argentina and Paraguay.

(Bolivia nằm giữa Chile, Peru, Brazil, Argentina và Paraguay)

I walk between the trees and the house.

(Tôi đi bộ giữa những cái cây và ngôi nhà)

  • Chúng ta sử dụng difference cùng với between         

There is a striking difference between Jane and Mary.

(Có một sự khác biệt nổi bật giữa Jane và Mary.)

Note:

Chỉ dùng “Between you and me” – không bao giờ dùng “Between you and I

Cách diễn đạt này được sử dụng khi bạn muốn người khác giữ bí mật về thông tin nào đó.

Between you and me, I don’t think she has a chance of getting that promotion.

(Chỉ tôi và bạn biết thôi, tôi không nghĩ cô ấy có cơ hội được thăng chức đâu.)

Cách sử dụng “Among”

  • Thường được dùng cho 3 đối tượng hoặc hơn

The ancient fountain was hidden among the trees.

(Cái đài phun nước cổ đã bị che khuất giữa những cái cây.)

  • Khi đối tượng thuộc một nhóm nào đó, chúng không được đặt tên cụ thể (PHẢI là 3 hoặc hơn)

I can’t decide among these shirts.

(Tôi không thể quyết định giữa những chiếc áo thun này.)

Trade agreements exist among countries.

(Những hiệp định thương mại tồn tại giữa các quốc gia.)

  • Chúng ta sử dụng among khi nói về những vị trí thực tế để miêu tả một thứ gì đó ở giữa rất nhiều thứ khác(không có địa điểm xác định)

An elk stood among the trees.

(Có một con nai đứng giữa những cái cây.)

The green apple is among the red ones.

(Quả táo xanh thì ở giữa những quả màu đỏ.)

  • Chúng ta sử dụng distribute với among

The money was distributed among schools in the area.

(Số tiền được phân phối cho các trường học trong khu vực.)

  • Trong cụm từ among others among other things, among có nghĩa ‘cũng như là

Her parents, among others, were worried about her travelling alone.

(Bố mẹ cô ấy, cũng như là những người khác, lo lắng về chuyến đi đơn độc của cô.)

Among other things, I still have to pack.

(Cũng như là những việc khác, tôi vẫn phải đóng gói đồ.)

Tóm lại, between thường được dùng giữa 2 đối tượng và để chỉ cái gì đó cụ thể, trong khi among được dùng cho từ 3 đối tượng trở lên và để chỉ những gì không xác định.

Nguồn:

https://www.eslbuzz.com/commonly-confused-words-between-vs-among/

Bình chọn

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *