Khác nhau giữa Although và Though

Although và though với nghĩa ‘mặc dù’

Although though đều có nghĩa là ‘mặc dù điều gì đó’. Chúng là những liên từ phụ thuộc. Điều này có nghĩa là mệnh đề chúng đứng trước là mệnh đề phụ, cần có mệnh đề chính để hoàn thành câu:

[main clause] [subordinate clause]

Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match! (Mọi người đã tận hưởng chuyến đi đến cuối cùng dù cho chúng tôi thua trận đấu!)

[subordinate clause] [main clause]

Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk. (Mặc dù trời mưa, chúng tôi mặc áo khoác và đi dạo.)

Tiếng Anh giao tiếp:

Though bình thường thì thông dụng hơn although và càng thường được dùng nhiều hơn trong giao tiếp. Để nhấn mạnh, ta thường dùng even cùng với though(nhưng không với although).

Cảnh báo: Khi mệnh đề though/although đi trước mệnh đề chính, ta thường đặt một dấu phẩy tại cuối mệnh đề. Khi mệnh đề chính đi trước, ta không cần dùng dấu phẩy:Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare! (Mặc dù tôi kiếm rất nhiều tiền mỗi tháng, tôi dường như chưa bao giờ có tiền để tiêu!)I still feel hungry even though I had a big lunch. (Tôi vẫn thấy đói mặc dù tôi đã ăn rất nhiều vào bữa trưa.)
Although though với mệnh đề -ing 

Trong các tình huống trang trọng, ta có thể sử dụng although though trước một mệnh đề -ing:

[một giáo viên nói về một học sinh]

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics (Peter, dù cho đã học chăm chỉ học kỳ này, vẫn cần nhiều nỗ lực hơn trong môn toán.)

[một bác sĩ nói về một bệnh nhân]

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.(Người bệnh nhân, mặc dù đã trở nên khỏe hơn, vẫn chưa đủ khỏe để bỏ thuốc.)

Although though với mệnh đề rút gọn

Trong giao tiếp hay viết văn trang trọng, ta có thể sử dụng although, though even though đặt trước một mệnh đề mà không cần động từ (mệnh đề rút gọn):

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk. (Raymond, mặc dù thấy rất hứng thú, đã không thể hiện cảm xúc gì khi cô ấy mời anh đi dạo.)

[nói về một chiếc xe hơi]

Though more expensive, the new model is safer and more efficient. (Mặc dù đắt tiền hơn, kiểu xe mới thì an toàn và hiệu quả hơn.)

Although though với nghĩa ‘nhưng’

Khi mệnh đề although/though đứng sau mệnh đề chính, nó cũng có thể mang nghĩa ‘nhưng cũng đúng là…’:

Karen is coming to stay next week although I’m not sure what day she is coming. (Karen sẽ ở lại vào tuần tới nhưng tôi không chắc ngày nào cô ấy sẽ đến.)

We didn’t make any profit though nobody knows why.  (Chúng tôi không kiếm lời được đồng nào nhưng không ai biết tại sao.)

Though với nghĩa ‘tuy nhiên’

Tiếng Anh giao tiếp:

Đặc biệt trong giao tiếp, chúng ta có thể dùng though(nhưng không phải although hay even though) với nghĩa tương tự như however hay nevertheless. Trong các trường hợp này, ta thường đặt nó ở cuối mệnh đề:

A: You have six hours in the airport between flights!

B: I don’t mind, though. I have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me. 

(A: Bạn có 6 tiếng ở sân bay giữa những chuyến bay.

B: Dù vậy, tôi không phiền đâu. Tôi có nhiều việc để làm lắm. Tôi sẽ mang theo máy tính xách tay của mình.) 

A: It’s expensive.

B: It’s nice, though.

A: Yeah, I think I’ll buy it.

(A: Nó đắt quá.

B: Tuy nhiên, nó rất tốt.

A: Đúng vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ mua nó.)

As though

As though có nghĩa tương tự như as if(như thể là). As if thì thông dụng nhiều hơn so với as though:

You look as though/as if you have seen a ghost!

He looks as though/as if he hasn’t slept.

Sự khác nhau giữa AlthoughThough

  • Though thông dụng hơn although và có thể đi cùng với even tạo thành even though với nghĩa ‘mặc dù’.
  • Though có thể đứng cuối một mệnh đề khi nó có nghĩa ‘tuy nhiên’ trong khi although thì không.
  • Chúng ta có as though mang nghĩa ‘như thể là’ chứ không có as although.

Nguồn:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/although-or-though

Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *