Khác nhau giữa Very và Too, Enough

khác nhau giữa very và too, enough

Cách sử dụng VERY

  • Very đứng trước tính từ, trạng từ hoặc từ có dạng -ing.
  • Very mang sắc thái trung tính – không tích cực nhưng cũng không tiêu cực. Nó chỉ mang ý nghĩa nhấn mạnh.

VD: “Wayne is a very funny man.” (Wayne là một người rất hài hước.)

“I had a very busy day at work.” (Tôi có một ngày làm việc cực kỳ bận rộn.)

“The exam is very difficult, but Jim can complete it.” (Bài kiểm tra rất khó, nhưng Jim vẫn có thể hoàn thành nó.)

Cách sử dụng TOO

  • Too đứng trước tính từ hoặc trạng từ.
  • Too mang nghĩa tiêu cực; Chúng ta sử dụng too khi thực tế nhiều hơn/ít hơn cái chúng ta cần/muốn.
  • Có thể dùng too ở dạng too + adjective/ adverb + to + infinitive. Có thể thêm for + someone/something để đề cập người/vật mà chúng ta muốn nói đến.

VD: “It’s too noisy in here. Let’s go outside.” (too + adjective) (Trong này quá ồn. Hãy ra ngoài)

“My soup is too hot to drink.” (too + adjective + to + infinitive) (Phần soup của tôi quá nóng để uống.)

“This is too difficult for me to understand.” (too + adjective + for someone/something) (Nó quá khó hiểu đối với tôi.)

Cách sử dụng ENOUGH

  • Enough trước danh từ nhưng đứng sau tính từ hoặc trạng từ.
  • Có thể thêm for + someone/something vào câu có enough để đề cập người/vật mà chúng ta muốn nói đến.
  • Enough mang nghĩa tích cực; Chúng ta có đủ những gì chúng ta muốn.

VD: “I have enough money to pay.” (Tôi có đủ tiền để trả.)

“There’s enough food for everyone to eat.” (enough + noun + for + someone/something + to) (Có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.)

Tóm lại

2 từ dễ nhầm là Very và Too ở nghĩa hấn mạnh 1 cái gì đó hơn mức bình thường, điểm khác nhau cần nắm là ở sắc thái tích cực hay tiêu cực. Từ too sẽ mang nghĩa tiêu cực còn very sẽ mang nghĩa trung tính.
Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *