Khác nhau giữa Revising và Editing

Các trường hợp dùng Revising

Khi sửa đổi bản thảo của mình, bạn đang thay đổi ý nghĩa hoặc cách người đọc cảm nhận, trải nghiệm và giải nghĩa nó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:

Thêm vào – câu hoặc chữ.

Loại bỏ – những từ hoặc câu bạn không cần.

Di chuyển – thay đổi một từ hoặc vị trí của một câu.

Thay thế– đổi các từ hoặc câu bằng các từ hoặc câu mới.

Sửa đổi là điều gì đó mà tác giả tự thực hiện trên tác phẩm của họ, và:

–  Thêm vào những suy nghĩ mới.

–  Làm rõ những suy nghĩ hiện tại.

–  Chọn nhiều từ miêu tả hơn.

– Cải thiện sự rõ ràng tổng thể của những ý tưởng được trình bày.

– Tăng cường phát triển nhân vật.

– Thêm vào nhiều chi tiết.

– Loại bỏ các yếu tố không cần thiết.

Các trường hợp dùng Editing

Khi biên tập một bản thảo, chỉ có cấu trúc của văn bản được sửa chữa. Dưới đây là những thay đổi nhỏ bao gồm:

Viết hoa– tên riêng, nơi chốn, tiêu đề, ngày tháng,…

Công dụng– danh từ và động từ được dùng một cách chính xác.

Dấu chấm câu– dấu chấm, dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu nháy đơn, v.v..

Chính tả– kiểm tra tất cả các từ, tìm từ đồng âm, hãy dùng từ điển để biên tập.

Ngữ pháp/cấu trúc câu

Nói cách khác, khi biên tập, câu chuyện tổng thể của bạn vẫn giữ nguyên – bạn chỉ đơn giản sửa những lỗi bạn gặp phải khi viết bài, như là lỗi đánh máy, lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả.

Như vậy, có thể nói Revising làm thay đổi ý nghĩa và cái nhìn của người đọc về bài viết, còn Editing chỉ đơn giản là sửa lỗi sai nhưng ý nghĩa của bài vẫn giữ nguyên vẹn như cũ.

Nguồn: https://www.eslbuzz.com/the-difference-between-revising-and-editing-in-english/

Bình chọn

Từ nào làm thay đổi ý nghĩa và cái nhìn của người đọc về bài viết

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *