Khác nhau giữa Job và Work

“Work” và “job” là hai từ có nghĩa tương đồng nhưng cũng khác nhau. Dù chúng được dùng thay thế cho nhau, ý nghĩa của chúng có thể thay đổi tùy theo cách chúng được sử dụng

A. Job

  • “Job” là một hoạt động thường nhật mà bạn làm, một chức vụ, một nghề nghiệp.
  • Bạn nhận được tiền cho hoạt động này
  • Job là một DANH TỪ CÓ QUY TẮC

Ví dụ:

  • I love my job. It helps people become fluent in English. (Tôi yêu công việc của mình. Nó giúp người ta trở nên thông thạo tiếng Anh.)
  • Do you have a full-time job? (Bạn có công việc toàn thời gian nào không?)

B. Work

Từ “work” thì khái quát hơn “job”. Work ám chỉ những hoạt động được thực hiện để hoàn thành một mục tiêu.

  • Work có thể được thực hiện cả bên trong lẫn bên ngoài một công việc chính thức.
  • Work có thể là một động từ và là danh từ không đếm được.

Ví dụ:

  • I work from 8:00 Am to 5:00 Pm every day- “Work” được sử dụng như động từ (Tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối mỗi ngày) 
  • I am very busy this week because I have so much work to do – Work được sử dụng như một danh từ không đếm được (Tôi rất bận vào tuần này vì tôi có quá nhiều việc để làm)

Nhìn chung, “job” là một danh từ có quy tắc và chỉ những hoạt động hay nghề nghiệp mà người ta có thể kiếm tiền từ nó, trong khi “work” vừa là động từ vừa là danh từ không đếm được xen lẫn trong một công việc chính thức.

Nguồn: https://www.eslbuzz.com/confusing-words-raise-vs-rise-job-vs-work/

4/5 - (1 vote)

Từ nào không phải là động từ

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *