Khác nhau giữa Anytime và Any time

Khác nhau giữa Anytime và Any time

Một thế kỷ trước, việc viết any time với 2 từ trong mọi bài văn vẫn là tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại việc viết anytime với 1 từ cũng được chấp nhận một cách hoàn hảo khi bạn dùng nó như một trạng từ. Tuy nhiên, một số người đọc vẫn xem anytime một từ như là một từ khá thông thường, nên bạn có thể muốn gắn bó với phiên bản hai-từ cho những văn bản trang cực kỳ trang trọng.

Khi nào dùng Anytime một từ?

Bạn có thể viết anytime một từ hoặc hai từ khi bạn dùng chúng như là một trạng từ.

Đúng: I am available anytime if you’d like me to help you with your novel.

Đúng: I am available any time if you’d like me to help you with your novel. (Tôi sẵn sàng mọi lúc nếu bạn muốn tôi giúp bạn với quyển tiểu thuyết của mình.)

Đúng: My new bicycle allows me to go anywhere, anytime.

Đúng: My new bicycle allows me to go anywhere, any time. (Chiếc xe đạp mới của tôi cho phép tôi đi bất cứ đâu, bất cứ khi nào.)

Nếu bạn không chắc bạn đang dùng anytime như một trạng từ, hãy thử thay thế bằng một số trạng từ khác như “quickly” hoặc “loudly”. Nếu trạng từ thay thế là hợp lý, vậy việc dùng anytime một từ vẫn ổn. My new bicycle allows me to go anywhere quickly. Bạn cũng có thể dùng phiên bản hai từ, nhưng với một số người đọc nó có thể trông lỗi thời hoặc trang trọng hơn.

Bạn cũng có thể dùng anytime (hoặc any time) như một liên từ.

Đúng: Anytime the sun went down, we’d go for a night-swim.

Đúng: Any time the sun went down, we’d go for a night-swim. (Mỗi khi mặt trời lặn, chúng tôi sẽ đi bơi đêm.)

Không có sự khác nhau nào về ý nghĩa của cả hai.

Khi nào dùng Any time hai từ?

Có một số trường hợp khi bạn phải dùng any time hai từ.
Any time phải là hai từ khi bạn dùng nó với một giới từ như là “at”.

Đúng: You can call me at any time of the day, even at night.(Bạn có thể gọi tôi vào bất cứ lúc nào trong ngày, kể cả vào ban đêm.)

Sai: You can call me at anytime of the day, even at night.

Bạn cũng có thể dùng any time hai từ khi bạn nói về một lượng thời gian.

Đúng: Do you have any time to speak with us today?(Bạn có thời gian nào để nói chuyện với chúng tôi hôm nay không?)

Sai: Do you have anytime to speak with us today?

Tổng kết:

  • Khi phân vân, hãy viết any time với hai từ. Cách viết này có vẻ trông hơi lỗi thời nhưng sẽ không sai.
  • Anytime là một trạng từ có nghĩa là ‘mỗi khi’ hoặc ‘tại bất cứ lúc nào’. Bạn có thể dùng nó như bất cứ trạng từ nào khác: Call me anytime. Call me often. Call me quickly.
  • Bạn không thể dùng anytime với một giới từ như là at. Nếu bạn có dùng giới từ trong câu, bạn cần dùng phiên bản hai-từ: They could call at any time.
  • Bạn cũng cần phiên bản hai-từ khi bạn đang nói về một lượng thời gian: Do you have any time to speak to us today?

Nguồn: https://www.grammarly.com/blog/anytime-any-time/

Bình chọn

Chọn câu đsai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *