Khác nhau giữa Effective và Ineffective

Khác nhau giữa Effective và Ineffective

Effective và ineffective là hai từ trái nghĩa nhau.

Effective

Trong tiếng Anh, effective được sử dụng như một tính từ hoặc một danh từ. 

Nếu là tính từ

  • Một cái gì đó có khả năng tạo ra kết quả như mong đợi. Ví dụ: “Effective talks between two countries to maintain peace.” (Các cuộc đàm phán hiệu quả giữa hai quốc gia để duy trì hòa bình.)
  • Một cái gì đó hoặc một số hành động đủ để đạt được mục đích. Ví dụ: “The effective teaching methods showed immediate results.” (Các phương pháp giảng dạy hiệu quả cho thấy hiệu quả tức thì.)
  • Một cái gì đó hoặc một số hành động diễn ra trong một thời gian nhất định. Ví dụ: “It was decided that the curfew will be effective at sundown.” (Lệnh giới nghiêm đã được quyết định rằng sẽ có hiệu lực vào lúc mặt trời lặn.)
  • Một cái gì đó tạo ra hoặc để lại một ấn tượng sống động và sâu sắc. Một cái gì đó nổi bật. Ví dụ: “an effective painting, an effective photograph, and effective action.”
  • Một dịch vụ sẵn sàng và được chuẩn bị đầy đủ để hoạt động. Ví dụ: “The U.S. has effective defense services.” (Hoa Kỳ có hoạt động quốc phòng hiệu quả.)

Nếu là danh từ

  • Người của lực lượng quốc phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ tại ngũ. Ví dụ: “Col. Jones is effective on duty.” (Col. Jones đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ.)

Effective được dùng chung với nhiều hành động khác nhau như: effective communication, effective teacher, effective leadership, effective group, effective products, and effective public speaking. Đối với sự thành công của mỗi hành động, các phương pháp sẽ thay đổi. Đạt được effective leadership sẽ khác với đạt được effective products, do đó, với mỗi hành động, việc đánh giá như thế nào là “effective” sẽ khác nhau.

Ineffective

Ineffective được sử dụng như một tính từ trái nghĩa hoàn toàn với effective. Nó có nghĩa là:

  • Một cái gì đó hoặc một số hành động không hiệu quả, không tạo ra kết quả như mong đợi. Ví dụ, “The talks between the two countries proved ineffective to maintain peace between them.” (Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia tỏ ra không hiệu quả trong việc duy trì hòa bình.)
  • Không đủ để tạo ra một kết quả nhất định. Ví dụ: “The medicines she was taking were ineffective.” (Thuốc cô ấy đang dùng không đủ hiệu quả.)
  • Một cái gì đó thiếu ấn tượng nghệ thuật. Nó có thể là các bài viết, tranh vẽ và ảnh. Ví dụ: “The ineffective photographs of the contemporary sculpture failed to express the motives of the artist.” (Những bức ảnh của tác phẩm điêu khắc đương đại không thể hiện được động cơ của nghệ sĩ.)
  • Người hoặc hành động kém hiệu quả hoặc không đủ năng lực. Ví dụ, “The ineffective leadership resulted in the downfall of the political party.” (Sự lãnh đạo kém hiệu quả dẫn đến sự sụp đổ của đảng chính trị.)

Tổng kết

1.Effective được sử dụng như là tính từ hoặc danh từ; ineffective chỉ được dùng như tính từ.

2. Effectiveineffective là cặp từ trái nghĩa hoàn toàn.

3. Effective có nghĩa là “tạo ra kết quả dự kiến”; Ineffective có nghĩa là “không tạo ra kết quả như mong muốn.”

4. Effective có nghĩa là “một số hành động đủ để đạt được mục đích”; Ineffective có nghĩa là “một số hành động không đủ để đạt được mục đích.”

5. Effective có nghĩa là “một tác phẩm nghệ thuật để lại ấn tượng sống động”; Ineffective có nghĩa là “một tác phẩm nghệ thuật không thể để lại ấn tượng hoặc thiếu hoàn toàn nét nghệ thuật.”
6. Effective cũng có nghĩa là “một người nào đó từ các cơ quan quốc phòng sẵn sàng cho nhiệm vụ tại ngũ.” Ở đây effective được sử dụng như một danh từ và không có từ trái nghĩa.

Nguồn:

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-effective-and-ineffective/

5/5 - (2 votes)

Từ nào dưới đây là một danh từ?

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *