Khác nhau giữa Less và fewer

khác nhau giữa less và fewer

Chúng ta sử dụng các định lượng less fewer để nói về số lượng, chất lượng và mức độ. Lessfewer là những từ so sánh.

Less là dạng so sánh của little. Fewer là dạng so sánh của few.

Lessfewer với danh từ

Chúng ta thường dùng less với những danh từ không đếm được. Ta dùng fewer với danh từ số nhiều đếm được.

I do less work at weekends than I used to.

(Tôi làm ít việc vào cuối tuần hơn là tôi đã từng.)

Better cycle routes would mean fewer cars and fewer accidents.

(Các chu kỳ tuyến đường tốt hơn sẽ có nghĩa là ít xe hơi hơnít tai nạn hơn.)

Lưu ý:

Bạn sẽ thường nghe less được dùng với danh từ số nhiều đếm được trong những tình huống trò chuyện thông thường, nhưng một cách truyền thống thì nó không được xem là cách dùng đúng:

We’ve got less pizzas than we need. There’s ten people and only eight pizzas. (cách dùng đúng theo truyền thống: fewer pizzas)

Lessfewer với of

Khi ta dùng fewer hoặc less trước các mạo từ (a/an, the), đại từ chỉ định (this, that), sở hữu cách (my, your) hoặc đại từ (him, them), ta cần dùng of. Ta dùng less of với danh từ số ít và fewer of  với danh từ số nhiều:

It was funny to begin with, but as time went on, it became less of a joke.

(Ban đầu thì nó hài hước, nhưng qua thời gian, nó không còn là trò đùa nữa.)

In ten years’ time, more and more people will be demanding information twenty-four hours a day, from all parts of the world. Fewer of them will be getting that information from newspapers which arrive hours after the news has occurred.

(Trong thời gian 10 năm, ngày càng nhiều người sẽ đòi hỏi thông tin 24 giờ một ngày, từ mọi nơi trên thế giới. Rất ít trong số đó sẽ có được thông tin này từ các bài báo đến vài giờ sau khi tin tức xuất hiện.)

Lessfewer không có danh từ

Ta có thể loại bỏ danh từ khi nghĩa của nó đã rõ ràng:

Every year in Britain about 5,000 people die on the roads. Fewer are killed at work. (fewer people)

(Mỗi năm ở Anh có khoảng 5000 người chết trên đường. Số ít hơn bị giết tại chỗ làm.)

Tóm lại, khác biệt rõ ràng giữa less fewerless đi cũng các danh từ số ít không đếm được trong khi fewer đi cùng các danh từ số nhiều đếm được.

Nguồn:

Source: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/less-or-fewer

Bình chọn

Chọn câu đúng

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *