Khác nhau giữa Anything và Nothing

Khác nhau giữa Emphasize và Emphasise

Anything (bất kỳ điều gì) cũng có thể xảy ra trong thế giới này, và chúng ta chấp nhận điều đó. Chúng ta có thể làm mọi thứ (we can do anything), có mọi thứ chúng ta khao khát (have anything we desire), và tin mọi điều mà chúng ta muốn (believe anything we want). Không có gì (nothing) ngăn cản chúng ta trở thành bất kỳ ai.

Đoạn văn trên đây có thể khiến bạn phải suy ngẫm. “Anything” là gì? “Nothing” là gì? Rất khó để mô tả “anything” và thậm chí mô tả “nothing” còn khó hơn.

Anything

Anything là bất kỳ đối tượng, sự kiện, sự thật, trạng thái hoặc hành động nào. Nó là tất cả những gì tồn tại, được nhìn thấy hoặc không được nhìn thấy. Nó có thể là một thứ hữu hình hoặc một ý tưởng có bản chất; đã tồn tại hoặc chưa tồn tại nhưng có tiềm năng để trở nên hữu hình. Nó là một đại từ không xác định được sử dụng thay thế cho một danh từ hoặc các cụm danh từ, được sử dụng để mô tả một cái gì đó tồn tại và hiện diện như một vật thể mà bạn có thể chạm vào, một sự kiện mà bạn có thể chứng kiến, một sự thật mà bạn tin chắc là đúng hoặc một hành động có thể ảnh hưởng đến người khác.

Nothing

Nothing là khái niệm mô tả sự thiếu thốn của bất kỳ một thứ gì đó. Đó là trạng thái không tồn tại và không có gì. Nó là một đại từ không xác định, và đôi khi được sử dụng như một danh từ, dù điều này không chính xác vì nó không đề cập đến bất cứ đối tượng, sự kiện, trạng thái hoặc hành động nào. Nó đề cập đến một cái gì đó hoặc sự vắng mặt của một cái gì đó.

Một thứ có được xem là “nothing” hay không tuỳ thuộc chủ yếu vào sự quan sát có ý thức của con người đối với những thứ hữu hình và vô hình. Các nhà nguyên tử cho rằng chân không (void) hoặc hư không (nothingness) có thể gây ra chuyển động. Nó tồn tại để các nguyên tử có thể xích lại hoặc tránh xa nhau tạo thành chuyển động. Nó không có bản chất nhưng có thể có thật. Một số nhà triết gia cho rằng có hai dạng tồn tại, một là những thứ tồn tại về mặt vật chất và có thể nhìn thấy và chạm vào, dạng còn lại là những thứ chỉ có trong ý thức của chúng ta.

Đạo Phật tin rằng “nothing” là một trạng thái tâm trí cho phép họ đạt được một mức độ tập trung nhất định. Mặt khác, những người vô thần sử dụng khái niệm “nothing” để bác bỏ sự tồn tại của Chúa.

Trong toán học, số 0 có nghĩa là “nothing.” Một tập hợp rỗng thì không có gì bên trong (An empty set has nothing inside). Trong khoa học máy tính, nothing thay thế cho thứ gì đó chưa được gán hoặc để biểu thị sự trừu tượng hóa dữ liệu. Nó được sử dụng để biểu thị đặc điểm bị bỏ qua và có thể được thể hiện bằng cách nhập ‘NULL, NUL, NIL, NONE.’ Nếu bạn muốn máy tính không làm gì cả (do nothing), bạn có thể nhập ‘NOP.’

Tổng kết 

1. ‘Anything’ là bất kỳ đối tượng, sự kiện, sự kiện, trạng thái hoặc hành động nào trong khi ‘nothing’ là khái niệm mô tả sự thiếu hụt của bất kỳ thứ gì.

2. ‘Anything’ là một cái gì đó hoặc một ý tưởng có bản chất trong khi ‘nothing’ không có bản chất.

3. ‘Anything’ là thứ tồn tại trong khi ‘nothing’ là thứ không tồn tại.

4. Cả hai đều là đại từ. “Anything” được sử dụng thay cho ý tưởng, sự kiện, hành vi hoặc đối tượng có thật trong khi “nothing” được sử dụng cho những thứ không tồn tại.

Nguồn

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-anything-and-nothing/#:~:text=’Anything’%20is%20something%20that%20exists,for%20those%20that%20are%20nonexistent.

5/5 - (1 vote)

There is … inside the box.

Chọn từ đúng để điền vào dấu ba chấm:

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *