Khác nhau giữa A và An

khác nhau giữa a và an

Mạo từ không xác định (indefinite article) trong tiếng Anh gồm a an. Chúng đều mang nghĩa là “một” và không có ý nhấn mạnh.

Cách sử dụng mạo từ không xác định

Mạo từ không xác định “a” (trước một phụ âm) hoặc “an” (trước một nguyên âm) chỉ được dùng với danh từ số ít đếm được. Nó dùng để chỉ một điều gì đó không xác định. Ví dụ: “An ugly man was smoking a pipe” (“Một người đàn ông xấu xí đang hút thuốc lào”) không ám chỉ bất kỳ người đàn ông xấu xí cụ thể nào.

Ngoài việc đóng vai trò là một mạo từ, “a”“an” cũng được sử dụng để thể hiện mối quan hệ tỷ lệ thuận, chẳng hạn như “a dollar a day” hay “$150 an ounce” hay “A sweet a day helps you work, rest and play“.

Phân biệt A và AN

“An” được sử dụng trước các từ có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm, bất kể từ đó có bắt đầu bằng một ký tự nguyên âm hay không. Việc sử dụng an giúp tránh được sự ngắt quãng khi nói giữa mạo từ và danh từ. 

Chúng ta sử dụng “a” trong các trường hợp còn lại (từ có phiên âm bắt đầu bằng phụ âm). 

Một số ví dụ về a/an: a box; an apple; an SSO (đọc là “es-es-oh”), a HEPA filter (HEPA được phát âm như một từ chứ không phải là từng chữ cái); an hour (âm “h” câm); a one-armed bandit (đọc là won…); an heir (đọc là “air”); a unicorn (đọc là “yoo-”); an herb trong tiếng Anh – Mỹ (h câm), nhưng lại là a herb trong tiếng Anh – Anh.

Một số diễn giả và nhà văn sử dụng an trước một từ bắt đầu bằng âm /h/ trong một âm tiết không nhấn trọng âm: an historical novel, an hotel. Tuy nhiên, khi “h” được phát âm rõ ràng, cách sử dụng này ít phổ biến hơn và ngày nay, “a” được ưu tiên hơn.

Một số địa phương, đặc biệt là ở Anh (chẳng hạn như Cockney), phát âm câm nhiều hoặc tất cả các âm “h” ở đầu (h-drop), và do đó họ sử dụng “an” thay vì “a” trong ngôn ngữ chuẩn, chẳng hạn như ‘elmet (thay vì helmet trong tiếng Anh chuẩn).

A, AN, THE và không có mạo từ

Trường hợp danh từ số nhiều hoặc không đếm được thì sẽ không có mạo từ. Tuy nhiên, trong những tình huống như vậy, từ hạn định (determiner) thường được thêm vào (bao gồm cả câu phủ định và câu hỏi). Ví dụ:

There are apples in the kitchen or There are some apples in the kitchen. (Có táo trong bếp.)

We do not have information or We do not have any information. (Chúng tôi không có thông tin nào.)

Would you like tea? or Would you like some tea? or Would you like any tea? (Bạn có muốn một chút trà không?)

Source : https://www.eslbuzz.com/indefinite-articles-a-and-an/

Bình chọn

Chọn câu sai

ANSWER
Biên dịch: Thịnh Lê

Biên dịch: Thịnh Lê

A cat lover, interest in language researching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *